เพื่อนเอ-ณรงค์เดช ร่วมขบวนปั่นจักรยาน 7 แผ่นดิน

เพื่อนเอ-ณรงค์เดช ร่วมกิจกรรมขบวนปั่นจักรยาน ระยะทางรวม 698 กม. ตาม“โครงการจักรยาน 7 แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  5 ธันวาคม 2554” หรือ “Mekong Challenge 2011 : The Great Ridc for the King’s 84 th Birthday Anniversary ” ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม – วันที่ 5 ธันวาคม 2554  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  เฉลิมฉลองและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ  7 รอบ 84 พรรษา และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี   กับประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นการรณรงค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รวมทั้งรณรงค์อนุรักษ์พลังงานให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในการปั่นจักรยาน และเพื่อปลูกฝังแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กระจายสู่ชุมชนในระดับรากแก้วอย่างทั่วถึง

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ใช้เส้นทางผ่านประเทศ ไทย พม่า จีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย รวมระยะเวลา 116 วัน 7,500 กิโลเมตร โดยกำหนดให้จังหวัดสงขลาเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ ซึ่งในขบวนจักรยานจะประดับธงตราสัญลักษณ์ จัดทำสมุดลงนามถวายพระพรจากนักปั่นจักรยานและประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ และนำหนังสือ “เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” แจกจ่ายสู่ประชาชนทุกภูมิภาค เพื่อขยายแนวคิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เยี่ยมจริงๆ ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: