Archive for สิงหาคม, 2011

เพื่อนเอ-ณรงค์เดช ร่วมขบวนปั่นจักรยาน 7 แผ่นดิน

เพื่อนเอ-ณรงค์เดช ร่วมกิจกรรมขบวนปั่นจักรยาน ระยะทางรวม 698 กม. ตาม“โครงการจักรยาน 7 แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  5 ธันวาคม 2554” หรือ “Mekong Challenge 2011 : The Great Ridc for the King’s 84 th Birthday Anniversary ” ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม – วันที่ 5 ธันวาคม 2554  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  เฉลิมฉลองและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ  7 รอบ 84 พรรษา และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี   กับประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นการรณรงค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รวมทั้งรณรงค์อนุรักษ์พลังงานให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในการปั่นจักรยาน และเพื่อปลูกฝังแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กระจายสู่ชุมชนในระดับรากแก้วอย่างทั่วถึง Read the rest of this entry »

ให้ความเห็น

ทรงเป็นแม่ ในดวงใจ ของไทยทั้งชาติ…

ขอถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาได้เวียนมาบรรจบ ครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 นี้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

ให้ความเห็น