รวบรวมบทสวดมนต์…ที่ง่าย..แต่ยาก สำหรับผมครับ…

ctoon02

หลายวันก่อน ได้มีโอกาสไปร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระในพิธีแต่งงานแบบไทยๆ ของเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นบ่าว-สาว ชาวญี่ปุ่นทั้งคู่ แต่ด้วยเพราะไม่มีใครทำหน้าที่สวดนำในระหว่างการประกอบพิธี ผมและเพื่อนอีกคนหนึ่งจึงถูกกำหนดให้ทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างน่าตาเฉย

พระอาจารย์ที่ทางเจ้าภาพได้นิมนต์มาได้ถามเราว่า “สวดกันได้หรือเปล่า” ไม่มีเสียงตอบรับ มีแต่คนหน้าเจื่อนๆ 2 คน นั่งประนมมือถอนหายใจสลับกันเสียงดัง ในที่สุดก็แก้ปัญหาให้เราทั้ง 2 คน เป็นผู้สวดตามพระแทน แต่ถึงกระนั้นหลายๆ ประโยคในบทสวดมนต์ พวกเราก็ไปกันไม่รอดอยู่ดี 

เสร็จจากงานผมรู้สึกไม่เข้าใจตัวเอง จึงเกิดความคิดว่า ควรจะพยายามพัฒนาและปรับปรุงตัวเอง อย่างน้อยก็จะได้กลับมายืดอกด้วยความภูมิใจ ว่าตัวเราก็เกิดเป็นคนไทยชาวพุทธโดยสมบูรณ์กับเขาด้วยเหมือนกัน

สำหรับบทสวดมนต์ที่พยายามรวบรวมมาดังต่อไปนี้ เป็นบทสวดมนต์ที่ใช้กันบ่อยๆ และน่าจะเกิดประโยชน์กับบางท่านที่เคยประสบปัญหาคล้ายๆ กันกับผมครับ

บทบูชาพระรัตนตรัย

– บาลี อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา พุทฺธํฺ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธมฺมํ นมสฺสามิ สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สงฺฆํ นมามิ

– อ่าน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

– แปล สมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์ หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระพุทธเจ้าผู้มีพระภาค : พระพธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม : พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

คำอาราธนา ศีล 5

” มะหัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ”
ทุติยัมปิ … (เหมือนข้างบน)
ตะติยัมปิ … (เหมือนข้างบน)

(ถ้าคนเดียว เปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง และ ยาจามะ เป็น ยาจามิ)

คำสมาทานศีล 5

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (๓ จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง … ทุติยัมปิ ธัมมัง … ทุติยัมปิ สังฆัง …
ตะติยัมปิ พุทธัง … ตะติยัมปิ ธัมมัง … ตะติยัมปิ สังฆัง …

1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
2. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
3. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
4. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

คำถวายสังฆทาน (ถวายเพื่อความสุขความเจริญ )

” อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต
ภิกขุ สังโฆ   อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารนิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ “

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับของ ที่เป็นบริวารทั้งหลาย
เหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

คำกรวดน้ำ

” อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตาโหนตุ ญาตะโย “

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลาย จงมีความสุขภาย สุขใจเถิด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: